IBSTERA z.ú. – Institut dětské terapie

nám. Jiřího z Poděbrad 164

508 01 Hořice 

IČ: 17296757

ID datové schránky: a3td3c3

Číslo účtu: 248014529/0600 (Moneta Money Bank)

IBAN: CZ1806000000000248014529

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u xxx, oddíl x, vložka xxx

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IBSTERA z.ú. – Institut dětské terapie se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 164, 508 01 Hořice, identifikační číslo: 17296757, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u xxx, oddíl xx, vložka xxxdále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanoveními 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „účastník“).
 • Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.
 • Vzdělávací akcíse dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, besedy, konference a obdobné akce zaměřené na vzdělávání.
 • Termínem konání vzdělávací akcese rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace kurzů a služeb umístěných na webovém rozhraní www.ibstera.cz je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní www.ibstera.cz obsahuje informace o poskytovaných službách, seznam vzdělávacích akcí a seminářů, a to včetně uvedení termínů a místa konání, ceny a stručného popisu vzdělávací akce či služby. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Pro objednání vzdělávací akce či služby vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní www.ibstera.cz případně kurz či seminář objedná písemně na emailové adrese info@ibstera.cz.
 • Pro objednání produktu vyplní kupující objednávku na webových stránkách.
 • Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU” bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
 • Poskytovatel do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adrese elektronické pošty účastníka uvedenou v jeho uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovateli zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.ú. 248014529/0600, IBAN: CZ1806000000000248014529 vedený u společnosti Moneta Money Bank (dále jen „účet poskytovatele“)

b) v hotovosti (platí pouze pro terapeutické a poradenské služby)

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem. Platba po konání akce či obdržení produktu je možná pouze po předchozí domluvě s poskytovatelem.
 • Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete v plné výši nést účastník. V případě, že vzniknou jakékoliv náklady související s platbou, bude účastníkovi vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.
 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávkyV případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny vzdělávacích akcí či služeb poskytnuté poskytovatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těmi účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).
 • Platba je možná v českých korunách (Kč) a eurech (eur).
 • Poskytovatel na základě kupní smlouvy vystaví účastníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel, IBSTERA z.ú. není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví poskytovatel účastníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce vzdělávací akce.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – ONLINE PŘEDNÁŠKY

 • V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Poskytovatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – SEMINÁŘE, KONFERENCE

 • Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně v elektronické podobě na emailovou adresu info@ibstera.cz.
 • Pro získání plné finanční kompenzace v případě zrušení účasti na vzdělávací akci (vzdělávací seminář, konference) objednavatelem je storno přihlášky možné podat nejpozději 14 kalendářních dní před akcí.
 • Bude-li účast stornována minimálně 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, budou peníze vráceny zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).
 • Bude-li účast stornována do 10 kalendářních dní před zahájením akce, má účastník právo na finanční náhradu ve výši 60 % z ceny vzdělávací akce. V případě storna do 5 kalendářních dní před zahájením akce má účastník právo na finanční náhradu ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce. Méně než 5 kalendářních dní před akcí nebude již z provozních důvodů storno akceptováno – nevzniká již nárok na finanční náhradu, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka.
 • Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6 . ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – DĚTSKÉ TÁBORY a DALŠÍ POBYTOVÉ AKCE

 • Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně v elektronické podobě na emailovou adresu info@ibstera.cz.
 • Pro získání plné finanční kompenzace v případě zrušení účasti na táboře a dalších pobytových akcí objednavatelem je storno přihlášky možné podat nejpozději 30 kalendářních dní před akcí.
 • Bude-li účast stornována minimálně 30 pracovních dní před zahájením tábora, budou peníze vráceny zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).
 • Bude-li účast stornována v následujcícíh datech, storno poplatek je následovný:
 • -zrušení účasti od 17.7. do 24.7.2022 – storno poplatek 30%
 • -zrušení účasti od 25.7. do 3.8.2022 – storno poplatek 70%
 • -zrušení účasti od 4.8.2022 – storno poplatek 100%
 • Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese, telefonicky na čísle       či elektronickou poštou na adrese.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u IBSARO s.r.o.  se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI. 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 • Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky méně než 5 kalendářních dní před akcí, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 • IBSTERA nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka či faktura z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 • IBSTERA nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručeno zboží z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné zboží kupujícímu doručit.
 • V případě, že ze strany Poskytovatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který IBSTERA poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. IBSTERA neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 • Dojde-li ze strany Poskytovale ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu.
 • V případě, že vzdělávací akci nebude možnost uskutečnit z důvodu okolností nezávislého na vůli Poskytovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie/pandemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci),  si Poskytovatel vyhrazuje právo uskutečnit vzdělávací akci jinou formou (v online podobě) nebo stanovit náhradní termín. Vstupenka zůstává v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
 • Dojde-li ze strany Poskytovatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději 30 dní po vyrozumění o zrušení akce. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Poskytovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • V případě, že dojde mezi „poskytovatelem“ a „účastníkem“, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na akci pořádanou poskytovatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ibsaro@ibsaro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat IBSARO s.r.o.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží bude dodáno skrz Zásilkovnu. Zboží bude doručeno do 7 pracovních dní.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování nám. Jiřího z Poděbrad 164, 508 01 Hořice, adresa elektronické pošty info@ibstera.cz, telefon +420 731 579 338.

V Hořících dne 10. 7. 2022