Bc. Klára Hálová, DiS. 

Nabízím speciálně pedagogické poradenství se zaměřením na etopedické potíže

Nejčastější problémy, se kterými se na mě můžete obrátit: 

    • Děti s projevy ADHD
    • Problémy v chování a/nebo emocích
    • Obtíže spojené s rodinným prostředím
    • Obtíže spojené se školním prostředí (adaptace na školu, zapojení do kolektivu, vztahy s vrstevníky či pedagogy, šikana, problémy plynoucí z neúspěchů v učení či specifických poruch učení)

Poradenství se vyznačuje oproti terapii svou krátkodobostí, často je ale pro úspěšnou intervenci vhodná spolupráce v rámci několika sezení a získání celistvého náhledu na situaci. Upřednostňuji proto setkání nejen s rodiči, ale i s dětmi. 

Ve své práci provázím rodiče a děti při včasné identifikaci příčin obtíží, vytváření strategií vedoucích ke zlepšení stávající situace, hledání řešení, stanovení cílů. Ve vzájemné spolupráci vytváříme návrh vhodné intervence. Za důležité považuji zaměření se na funkční kompetence a individuální potřeby jedince. 

Přijímám rodiny s dětmi od 3 do 16 let.

Jednorázový kontakt i dlouhodobá spolupráce.

Konzultace trvá 50 minut.


  •